Kaynak ve Atıf Düzeni

  Dergimize gönderilecek makaleler Microsoft Word dosyasında gönderilmelidir.

  Dergimize gönderilecek makaleler aşağıdaki “Makale Şablonu" üzerinde hazırlanmalıdır.

  Makale Şablonu

  Her makalede Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki başlık olmalıdır. Üstte Türkçe başlık olmalı ve bağlaçlar hariç tüm harfler büyük harfle koyu yazılmalıdır. Türkçe başlığın hemen altında İngilizce başlık yer almalı ve başlıktaki kelimelerin birinci harfleri büyük, koyu ve italik olmalıdır.
  Yayınlanmak üzere gönderilen makalelerde en az 150 en fazla 250 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce öz yer almalıdır. Özlerin altında ise 3 ila 5 kavram arasında anahtar kelimeler bulunmalıdır.
  Makale içerinde yer alan başlıkların ilk harfi büyük olmalı ve koyu yazılmalıdır. Paragraf girintisi ile aynı hizada yer almalıdır. Başlıklardan önce ve sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır.
  Edebiyat Bilimleri Dergisi’ne gönderilecek makaleler aşağıdaki sayfa düzenine ve özelliklere uygun hazırlanmalıdır:

  Sayfa Düzeni: A4 Dikey, Üst, alt ve sağ kenar boşlukları 2,5 cm, sol kenar boşluğu 3 cm olmalıdır.

  Font: Palatino Linotype, Ana başlıklar 11, Metin 10 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. (Microsoft Word’de yer almayan bir font kullanılmış ise bu font makale dosyası ile birlikte dergimize gönderilmelidir.)

  Paragraf Aralığı: Önce 6 nk – sonra 0 nk

  Paragraf Girintisi: 1,25 paragraf girintisi

  Satır Aralığı: 1.15 satır aralığı (Dip notlarda tek satır aralığı)

  Sayfa numarası: Makale dosyasına sayfa numarası eklenmemelidir.

  Dipnot: Dipnotların tamamı 9 punto, 1 satır aralığında, 0 nk paragraf aralığında yazılmalıdır.


  Yazıda kullanılan noktalama işaretleri kendinden önceki sözcüğe bitişik kullanılmalı ve noktalama işaretlerinden sonra bir boşluk bırakılmalıdır.

  Makale içinde kullanılan görsel, tablo ve şekil sayfa yapısının dışına taşmamalıdır. Kullanılan görsel ve şekillerin görünürlüğü ve kalitesi yüksek olmalıdır.

  Makalede sözcüklerin yazımı, noktalama işaretleri ve kısaltmamaların kullanımında güncel Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu esas alınmalıdır.

  Makalede ek şekil, grafik, tablo ve görseller kaynakça sonrasında yeni bir sayfada verilmelidir. Eklerden önce başlık eklenmelidir. (Örnek: Ek 1., Ek 2.) Verilen ekin açıklaması yapılmalıdır. (Tablo 1., Şekil 1., Görsel 1. vb.) Şekil, grafik ve tablo düzenlenebilir bir formatta ise başlık ve iç metinler 10 punto olmalıdır.

  Dergiye gönderilecek makaleler İntihal Programında taranmalıdır. Rapordaki benzerlik indeksinin %20’nin altında olması gerekmektedir. Benzerlik Raporu makaleyle birlikte gönderilmelidir.

  Makale ile beraber makale eğer tek yazarlı ise Tek Yazarlı Yayın Hakkı Devir Formu, çok yazarlı ise Çok Yazarlı Yayın Hakkı Devir Formu doldurulup imzalı bir şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

  Hakemlik süreci başlatılacak olan makalenin içerisinde ve dosya adında yazar isimlerine kesinlikle yer verilmemelidir. Hakem süreçleri olumlu tamamlanan yazılar için yazardan son hâli talep edilirken kişisel bilgilerini girmeleri istenecektir.

  Kaynakça

  Edebiyat Bilimleri Dergisi makalelerde atıf ve kaynak gösterme konusunda APA 7’yi esas almaktadır. Çalışmalar APA 7’ye göre hazırlanmalıdır.

  Metin içinde kaynak gösterme

  Bir cümleye ya da paragrafa gönderme yapma

  (Develi, 2023)(Develi, 2023, s. 98)

  İki yazarlı yayına gönderme yapma

  (Koç ve Doğan, 2023, s. 98)

  Not: İngilizce kaynaklarda parantez içerisinde “ve” bağlacı yerine & simgesi kullanılmalıdır.

  İkiden fazla yazarlı kaynaklara gönderme yapma

  Metin içinde ikiden fazla yazarlı kaynaklara yapılan her atıfta ilk yazarın soy ismi verilmeli diğer yazarlar “vd.” şeklinde kısaltılmalıdır.

  (Türk vd., 2014), (Türk vd., 2014, s. 25), Türk ve diğerleri (2014) …

  Farklı yayınlara aynı gönderme yapma

  Birden fazla kaynağa atıf yapılırken alfabetik sıraya göre sıralanmalı ve aralarında “;” (noktalı virgül) bulunmalıdır.

  (Melanlıoğlu, 2023; Türk vd., 2014; Türkdil, 2020), (Melanlıoğlu, 2023, s. 98; Türk vd., 2014, s. 56; Türkdil, 2020, s. 110),

  Aynı yazarın iki farklı yayınına gönderme yapma

  (Develi, 2009, s.35, 2022, s.15)

  Aynı yazarın aynı yıla ait kaynaklarına gönderme yapma

  (Melanlıoğlu, 2021a, 2021b), Melanlıoğlu (2021a, 2021b)

  (Melanlıoğlu, 2021a), Melanlıoğlu (2021a), (Melanlıoğlu, 2021b), Melanlıoğlu (2021b),

  Yazarı belli olmayan yayına gönderme yapma

  (Yayın başlığı, 2023), (Yayın başlığı, 2023, s. 50)

  Anonim yayına gönderme yapma

  (Anonim, 2023), (Anonim, 2023, s. 50)

  Metin içinde aktarana gönderme yapma

  (Kuliev, 2021, akt. Türkdil, 2023), (Kuliev, 2021, akt. Türkdil, 2023, s. 56), Kuliev (2021) … (akt. Türkdil, 2023)

  Metin içi kaynak göstermede kısaltma yapma

  İlk göndermede: (Türk Dil Kurumu [TDK], 2011), (Türk Dil Kurumu [TDK], 2011, s. 256) Türk Dil Kurumu [TDK] (2011)…

  Sonraki göndermelerde: (TDK, 2011), (TDK, 2011, s. 256), TDK (2011) …

  Çeviri metinlere gönderme yapma

  İlk tarih çeviri yapılan metnin, ikinci tarih ise orijinal metnin yayın tarihini göstermelidir.

  (Kuliev, 2021/2023), (Kuliev, 2021/2023, s. 74) Kuliev, (2021/2023)

  Filme gönderme yapma

  (Ahlat Ağacı, 2018)

  • Bir cümlenin sonunu gösteren nokta, atıftan önce değil atıftan sonra konulmalıdır.
  • … anlamına gelmez” (Melanlıoğlu, 2023, s. 250).
  • Atıf tırnak işaretinin içinde değil dışında olmalıdır.
  • … anlamına gelmez” (Melanlıoğlu, 2023, s. 250).
  • Doğrudan alıntı, anlatı atfıtan önce geldiğinde sayfa numarası yıl ile aynı ayraç içinde olmalıdır.
  • Mizahın keşfinde “bazı insanlar …” diye yazmıştır Nasbaum ve diğerleri (2017, s.231).
  • Yazar ve yıl anlatı atfında zaten yer aldığı için ayraç içinde tekrarlamaya gerek yoktur.
  • 2018’de Sato “…….” savundu (s. 256).

  Kaynakça Örnekleri

  • APA 7 ile birlikte kaynakçada yer alan yayınların şehir bilgisi kaldırılmıştır.

  Makaleler

  Yazar Tarih Başlık
  Kaynak
  Yayım BilgisiDOI veya URL
  Yazar, A. A. ve Yazar, B. B.
  Grup İsmi.
  Yazar, C. C. [kullanıcı ismi]
  Kullanıcı İsmi
  (2023).
  (2023, Ekim).
  (2023, 24 Ekim).
  Makalenin başlığı. Süreli Yayımın İsmi, 34(2), 5-14.
  Süreli Yayımın İsmi, 2(1-2), Makale 12.
  Süreli Yayımın İsmi
  https://doi.org/xxxx
  https://xxxxx

  DOI numaralı makaleler

  Özcan M. ve Akgün, F. (2023). Sabahattin Eyüboğlu’nun Macbeth çevirisinin “kültüre özgü ifadelerin çevirisi” bağlamında ele alınması. Edebiyat Bilimleri, (4), 9-28. https://doi.org/10.5281/zenodo.8098622

  Nalbant, M. V. (2023). Türkçede birleşik fiiller ile birleşik zamanlı fiillerin yapısı ve bu terimler üzerine bir değerlendirme. Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi (TÜRKLAD), 7 (1) , 25-30. https://doi.org/10.30563/turklad.1275357

  DOI numarası ve veri tabanı olmayan URL’li makaleler

  APA 7 ile birlikte “erişim adresi” ibaresini kullanmadan doğrudan link yazılmaya başlanmıştır. Buna istisna olarak, eğer kaynak Wikipedia vb. değişmesi muhtemel/geçici bir kaynak ise "Erişim adresi +tarih" şeklinde belirtilmesi gerekmektedir.

  Çapkın, Ç. ( 2014). Bilimsel elektronik dergilerin kullanımı: Türk Kütüphaneciliği Dergisinin işlem günlüğü analizi. Türk Kütüphaneciliği, 28(3) 308-319. http://www.tk.org.tr/index.php/TK

  DOI numarası olmayan akademik araştırma veri tabanından veya basılı dergi, popüler dergi veya gazete makaleleri

  Anderson, M. (2018). Getting consistent with consequences. Educational Leadership, 76(1), 26-33.

  Çevirisiyle yeniden yayımlanmış dergi makaleleri

  Erdurucan, S. M. (2020). Tarihin suret-i tedrisi (S. N. Erdurucan, Çev.). Türk Tarih Eğitimi Dergisi, 9(2), 647-664. https://doi.org/10.17497/tuhed.785963 (Çalışmanın ilk yayımı 1910'da yapılmıştır)

  Bruce, T. (1994). Çocukların yaşamında oyunun rolü (A. F. Altınoğlu, Çev.). Eğitim ve Bilim, 18(92), 64-69. (Çalışmanın ilk yayımı 1993’te yapılmıştır.)

  Editoryal yazı

  Kılıç, Ç. (2019). Suriyeli sığınmacılar ve ruh sağlığı [Editoryal]. Türk Psikiyatri Dergisi, 30(2), 74. https://doi.org/10.5080/ul8376

  Not: Makale başka bir dilde yayımlanmışsa makalenin orijinal isminden sonra köşeli parantez içinde İngilizce adı da yazılmalıdır. Farsça veya Arapça gibi başka alfabeler ile yazılan makalelere de atıf bu şekilde verilmelidir. Fakat bu tür makalelerde makalelerin orijinal ismi Latinize şekilde yazılmalı ardından köşeli parantez içinde İngilizce adına yer verilmelidir.

  Kitaplar

  Yazar Tarih Başlık
  Kaynak
  Yayım BilgisiDOI veya URL
  Yazar, A. A. ve Yazar, B. B.
  Grup İsmi.
  Yazar, C. C.
  Editör, E. E. (Ed.).
  Editör, E. E. ve Editör, F. F. (Ed.).
  (2023). Kitabın başlığı.
  Kitabın başlığı (2. bs., C 4).
  Kitabın başlığı [Sesli kitap].
  Kitabın başlığı (E. E. Editör, Ed.).
  Kitabın başlığı (Ç. Çevirmen, Çev.).
  Yayıncı İsmi.
  Birinci Yayıncı İsmi; İkinci Yayıncı İsmi.
  https://doi.org/xxxx https://xxxxx

  Tek yazarlı kitaplar

  Alkaya, E. (2014). Mişer Tatar Türkçesi. Kesit Yayınları.

  ______. (2021). Sibirya Tatar Türkçesi. Kesit Yayınları.

  Not: Eserin DOİ numarası var ise sona eklenmelidir.

  Alkaya, E. (2014). Mişer Tatar Türkçesi. Kesit Yayınları. https://doi.org/xxxx

  İki yazarlı kitaplar

  İlhan, N. ve Kabadayı, C. (2017). Türk dilinde olumsuzluk. Kesit Yayınları.

  Üç veya daha fazla yazarlı kitaplar

  Türk, V., Doğan, Ş. ve Şerifoğlu, Y. (2014). Eski Anadolu Türkçesi dersleri. Kesit Yayınları.

  E-kitaplar

  Çam, A. (2023). Şahseven Türkçesi. Türk Dil Kurumu Yayınları. https://tdk.gov.tr/sahseven-turkcesi-ahmet-cam/

  Farklı Baskısı Olan Kitaplar

  Alkaya, E. (2021). Sibirya Tatar Türkçesi (2. bs.). Kesit Yayınları.

  Kapağında editör ismine yer verilen yazarlı kitaplar

  Meadows, D. H. (2008). Thinking in systems: A primer (D. Wright, Ed.). Chelsea Green Publishing.

  Çeviri kitaplar

  Kaydarov, A. ve Orazov, M. (2010). Türklük bilgisine giriş (V. Türk, Çev.). Kesit Yayınları.

  Başka bir dilde yazılmış kitap

  Kitap başka bir dilde yayımlanmışsa kitabın orijinal isminden sonra köşeli parantez içinde İngilizce adı da yazılmalıdır. Farsça veya Arapça gibi başka alfabeler ile yazılan kitaplara da atıf bu şekilde verilmelidir. Fakat bu tür kitaplarda, kitapların orijinal ismi Latinize şekilde yazılmalı ardından köşeli parantez içinde İngilizce adına yer verilmelidir.

  Piaget, J., & Inhelder, B. (1966). La psychologie de l’enfant [The psychology of the child]. Quadrige.

  İki ya da daha fazla ciltten oluşan kitaplar

  Moran, B. (2021). Türk romanına eleştirel bir bakış (C 1). İletişim Yayınları.

  Sözlükler

  Türk Dil Kurumu (2011). Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu Yayınları.

  Türk Dil Kurumu (t.y.). Güncel Türkçe Sözlük. 24 Ekim, 2023 tarihinde https://sozluk.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.

  Editörlü Kitap İçinde Bölüm veya makaleler

  Yazar Tarih Başlık
  Kaynak
  Yayım BilgisiDOI veya URL
  Yazar, A. A. ve Yazar, B. B. Grup İsmi. (2023). Bölüm başlığı. E. E. Editör (Ed.), Kitabın başlığı içinde (s. 3-13). Yayıncı İsmi.
  E. E. Editör ve F. F. Editör (Ed.), Kitabın başlığı içinde (3. bs., C 2, s. 212-255). Yayıncı İsmi.
  https://doi.org/xxxx
  https://xxxxx

  Doi numaralı editörlü kitap

  Özşahin, M. (2016). Başkurt Türkçesi. Biray, N. (Ed.), Çağdaş Türk lehçeleri içinde (s. 459-512). Kesit Yayınları. https://doi.org/xxxx

  Doi numarasız editörlü kitap

  Özşahin, M. (2016). Başkurt Türkçesi. Biray, N. (Ed.), Çağdaş Türk lehçeleri içinde (s. 459-512). Kesit Yayınları.

  Doi numarasız editörlü e-kitap

  Özşahin, M. (2016). Başkurt Türkçesi. Biray, N. (Ed.) Çağdaş Türk lehçeleri içinde (s. 459-512). Kesit Yayınları. https://xxxxx

  Not: Bir kitap bölümü metninizde farklı bir dilde yazılmış ise bölüm başlığının çevirisini köşeli ayraç içinde ekleyiniz.

  Ansiklopediler

  Alper, Ö. M. (1999). İbn Sînâ. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi içinde (C 20, s. 319-322). Türkiye Diyanet Vakfı.

  Kazıcı, Z. ve Ayhan, H. (2010). Tâlim ve terbiye. Emecen F. (Ed.) Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi içinde. Türkiye Diyanet Vakfı. https://islamansiklopedisi.org.tr/talim-ve-terbiye

  Wikipedia maddesi

  Türkiye'deki üniversiteler listesi. (2023, 24 Ekim). Wikipedia içinde. https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27deki_%C3%BCniversiteler_listesi

  Bildiriler

  Seçkin, K. (2017, 2-4 Kasım). Eski Türkçede İrade Fiilleri [Bildiri sunumu]. IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Malatya, Türkiye.

  Basılı bildiriler

  Seçkin, K. (2018) Eski Türkçede İrade Fiilleri. IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde (s. 801-813). İnönü Üniversitesi.

  Yayımlanmamış Yüksek lisans/Doktora Tezi

  Türkdil, Y. (2011). Anlam bilimi açısından Kazak Türkçesinde duyu fiilleri. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.

  Tez bir veri tabanında yer alıyorsa aşağıdaki gibi verilmelidir:

  Türkdil, Y. (2011). Anlam bilimi açısından Kazak Türkçesinde duyu fiilleri (Tez No. XXX) [Yüksek lisans tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

  Elektronik Kaynaklar

  “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları”. https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/4190/Kisisel-Verilerin-Islenme-Sartlari (Erişim Tarihi: 23.10.2023).

  Gazete Haberleri

  Goldman, C. (2018, Kasım 28). The complicated calibration of love, especially in adoption. Chicago Tribune.

  Gazetenin web sitesindeki bir habere yapılan atıf:

  Carey, B. (2019, Mart 22). Can we get better at forgetting? The New York Times. https://www.nytimes.com/2019/03/22/health/memory-forgettingpsychology.html

  Filmler

  Ceylan, N. B. (Yönetmen). (2018). Ahlat Ağacı [Film]. Zeynofilm; Memento Production.

  Resmi Web Siteleri

  Türkiye İstatistik Kurumu (2022, Şubat 18). Konut satış istatistikleri, Ocak 2022. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=KonutSat%C4%B1%C5%9F-%C4%B0statistikleri-Ocak-2022- 45673&dil=1

  NOT: Burada belirtilmeyen hususlar için lütfen APA 7 kitapçığına bakınız.

  Kısaltmalar

  Kısaltma Açıklama
  s.sayfa
  vd.ve diğerleri
  akt.aktaran
  çev.Çeviren
  bs.baskı
  Ccilt
  ed.editör
  t.y.tarih yok

Edebiyat Bilimleri Dergisi

Edebiyat Bilimleri Dergisi (EDEBİ), Kesit Yayınları tarafından yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Edebiyat Bilimleri Dergisi (EDEBİ), uluslararası yayın standartlarına uygun ve nitelikli makaleler, derlemeler, tenkitler ve kitap tanıtımları yayınlayarak bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Edebiyat Bilimleri Dergisi (EDEBİ) dil, edebiyat, dil bilimi, halk bilimi, kültürel çalışmalar, çeviri bilimi, Türkçe ve edebiyat eğitimi, Doğu ve Batı filolojileri vs. alanlarda yapılmış bilimsel çalışmaları yayınlar.

İletişim Bilgileri

Adres

Hobyar Mah Ankara Cad no 15 /1 FATİH İSTANBUL

Kesit Yayınları

0212 511 68 28 - 0212 512 56 33

Bilgilendirme için

CopyRight 2022 www.edebiyatbilim.com Sitenin bütün hakları saklıdır.