Telif Devir Sözleşmesi
TARAFLAR
 • Edebiyat Bilimleri Dergisi, Kesit Yayınları Ankara Cad. Konak Han No:15 Cağaloğlu Fatih - İstanbul. Sözleşmede Edebiyat Bilimleri Dergisi bundan böyle kısaca “Dergi” olarak anılacaktır.

 • Yazarın Açık Adresi (Belirtilen adres/adresler hukuksal uyuşmazlıklarda yasal tebligat adresi olarak kabul edilecektir.

 • Dergi’de yayımlanması kabul edilen makale/inceleme/araştırma yazısı v.b. bilimsel eserin yazarı bundan böyle sözleşmede kısaca “Yazar” olarak anılacaktır.

TANIMLAR
 • İşbu sözleşmede geçen;
  Araştırma Makalesi: Herhangi bir konu üzerinde yeni görüş ve fikirler ileri sürmek, konuyla ilgili bilgi vermek, fikir veya bir konuya açıklık getirmek, ele alınan konu üzerinde yapılan inceleme ve araştırma sonuçlarına bağlı olarak deliller göstererek ortaya atılan fikir ya da düşünceyi ispatlamak veya desteklemek amacıyla yazılan bilimsel yazılardır.

 • Kitap/Tez İnceleme: Eserlerin ayrıntılı olarak incelenerek, üretilmiş olduğu bilim dalına sağladığı / sağlayacağı artı değerlerin uzman gözüyle ortaya konmasıdır.

 • Yukarıda belirtilen fikri eserler sözleşmede Yazı olarak tanımlanacaktır

SÖZLEŞMENİN KONUSU
 • İşbu sözleşme Dergi’de yayımlanacak her türlü yazının çoğaltma, yayma, mali hakların devri ve bu konuda Dergi ile Yazarın hak ve sorumluluklarını düzenlemektedir

HAKLAR
 • Yazar’ın Dergi için ürettiği her türlü Yazı (makale/inceleme/araştırma yazısı v.b.) ile ilgili telif, mali hakları ve herhangi bir şekilde, formatta veya mecrada kullanım hakları ile bu hakların mecra ve formatına bakılmaksızın (süre, yer ve sayı bakımından herhangi bir sınırlama olmaksızın) işleme, çoğaltma ve basım hakkı ile elektronik ortamda yayım ve iletim hakları dâhil tüm telif ve mali haklarda herhangi bir talepte bulunmadan bir kısıtlama olmaksızın tasarrufta bulunma haklarıdır.

HÜKÜMLER
 • Yazar, Dergi’de yayımlanması uygun bulunan Yazısının (makale/araştırma yazısı ve bunların dışında üretmiş olduğu her türlü fikri eserin) madde 2’de açıkça yazılan telif, mali ve diğer haklarının tümünü herhangi bir kısıtlamaya gidilmeksizin Dergi’ye devreder.

 • Devredilen haklar yasal koruma süresi boyunca Dergi’ye aittir. Yazar haklar ile ilgili olarak kendisi ve 3. kişilerin herhangi bir şekilde hak iddia etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Yazar, Dergi’de yayımlanan Yazısı (Makale/İnceleme/Araştırma yazısı v.b.) üzerinden oluşabilecek suç isnatlarından doğacak her türlü sorumluluğu kabul eder.

 • Yazar, yayımlanmak üzere Dergi’ye teslim ettiği Yazısının özgün olduğunu, daha önce başka hiç bir yerde yayımlanmadığını, yayımlanmak üzere başka bir dergi veya kuruma göndermediğini, bilimsel etik kuralları içerisinde Dergi’nin belirlemiş olduğu yazım kurallarına uygun olarak kaleme aldığını kabul ve taahhüt eder.

 • Taraflar, işbu sözleşmede belirtilen adreslerin yasal tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliklerinin karşı tarafa bildirme sorumluluklarının kendilerinde olduğunu, adres değişiklikleri ile oluşabilecek her türlü olumsuzluk ve ona bağlı oluşabilecek sonuçları kabul ve beyan ederler.

 • Taraflar, işbu sözleşmenin tatbik ve tefsirinden doğan uyuşmazlıkları öncelikle kendi aralarında çözmeye çalışırlar, sulhen halledilemeyen uyuşmazlıklarda İSTANBUL mahkemeleri ve icra dairelerinin yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

ONAY
 • Edebiyat Bilimleri Dergisi’nde yayımlanması uygun görülen Yazımın telif ve mali olarak herhangi bir talepte bulunmadan yayın haklarının Dergi’ye ait olduğunu, çalışmanın özgün olduğunu, Türkçe veya yabancı dildeki halinin başka bir yerde yayımlanmadığını veya yayımlanmak üzere başka bir kuruma gönderilmediğini kabul ve beyan ederim.

Edebiyat Bilimleri Dergisi

Edebiyat Bilimleri Dergisi (EDEBİ), Kesit Yayınları tarafından yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Edebiyat Bilimleri Dergisi (EDEBİ), uluslararası yayın standartlarına uygun ve nitelikli makaleler, derlemeler, tenkitler ve kitap tanıtımları yayınlayarak bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Edebiyat Bilimleri Dergisi (EDEBİ) dil, edebiyat, dil bilimi, halk bilimi, kültürel çalışmalar, çeviri bilimi, Türkçe ve edebiyat eğitimi, Doğu ve Batı filolojileri vs. alanlarda yapılmış bilimsel çalışmaları yayınlar.

İletişim Bilgileri

Adres

Hobyar Mah Ankara Cad no 15 /1 FATİH İSTANBUL

Kesit Yayınları

0212 511 68 28 - 0212 512 56 33

Bilgilendirme için

CopyRight 2022 www.edebiyatbilim.com Sitenin bütün hakları saklıdır.