Edebiyat Bilimleri 5. Sayı, Kış, 2023

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE OKUMA BECERİSİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK LİSANSÜSTÜ TEZLERE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

K. Kaan Büyükikiz, Ayşegül Güler Yıldız, Abdullah Tekin
K. Kaan Büyüki̇ki̇z, Ayşegül Güler Yıldız, Abdullah Teki̇n, "Yabancılara Türkçe Öğreti̇mi̇nde Okuma Beceri̇si̇ni̇ Geli̇şti̇rmeye Yöneli̇k Li̇sansüstü Tezlere İli̇şki̇n Bi̇r Araştırma", Edebiyat Bilimleri 5. Sayı, Kış, 2023

PDF

Makale Özeti
Bu araştırmanın amacı; 2001-2022 yılları arasında yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde okuma becerisini geliştirmeye yönelik deneysel uygulama içeren lisansüstü tezleri tespit etmek ve bu çalışmalardaki eğilimlerin ne yönde olduğunu belirlemektir. Araştırmanın amacından hareketle Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Tez veri tabanından ilişkili anahtar kelimelerle tarama yapılmış; ulaşılan 50 tez içerisinden belirlenen ölçütlere uygun olan 17 tez, araştırmada incelemeye alınmıştır. Araştırma sentezleme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Söz konusu tezler benzerlik ve farklılıkların karşılaştırılması sonucunda 6 ayrı temada kategorize edilmiştir. Bu sınıflandırma sonucunda oluşturulan tablolar şu şekildedir: “metin sadeleştirme-uyarlamaya dair tezler”, “okuma becerisini etkileyen psikolojik etmenlere dair tezler”, “okuma becerisini geliştirmeye yönelik yaklaşım/ yöntem/ teknik/ materyal/ etkinliklere dair tezler”, “prozodik özelliklere dair tezler” ve “metin türleri aracılığıyla okuma becerisini geliştirmeye dair tezler”. İncelenen tezlere ilişkin bulgu ve yorumlamalar tablolarda verilmiş ve sonuç kısmında değerlendirilip önerilerde bulunulmuştur. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde okuma becerisini geliştirmeye yönelik lisansüstü tezlerin incelendiği bu çalışmanın yabancılara Türkçe öğretimi alanında okuma becerisine dair araştırma yapmak isteyen araştırmacılara yol gösterici olması adına alana katkı sunacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, okuma becerisi, okuma eğitimi, lisansüstü tez, sentezleme.
Kaynakça
Acar, T. (2016). Measurement of attitudes regarding foreign language skills and its relation with success. International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE), 5(4), 310-322.
Aghajani, M.& Gholamrezapour, E. (2019). Critical thinking skills, critical reading and foreign language reading anxiety in İran context. International Journal of Instruction, 12(3).
*Ahmet, S. (2021). Yabancılara Türkçe öğretiminde Ömer Seyfettin’in “pembe incili kaftan” hikayesini b1 seviyesine uyarlama çalışması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi.
Altunkaya H. & Ateş A. (2018). Sources of Readıng Anxiety among the learners of Turkish as a foreign language. Asian Journal of Education and Training, 4(3), 161-169.
Anderson, N.J. (2003). Scrolling, clicking, and reading English: online reading strategies in a second/foreign language. The Reading Matrix, 3(3).
Arıcı, A. F. & Taşkın, Y. (2019). Okuma becerisinin diğer dil becerileriyle ilişkisi. International Journal of Field Education, 5(2), 185-194.
*Aşçı, Y. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde öykü: B2 düzeyinde okuma ve yazma becerisi geliştirme (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü.
*Bekdaş, M. (2022). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Türk efsaneleri: Okuma ve yazma becerileri üzerine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Erciyes Üniversitesi.
*Bilgiç, B. (2021). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde metin değiştirim teknikleri çerçevesinde Tarık Buğra’nın ‘Hayat Böyledir İşte’ adlı hikayesinin A2 düzeyine uyarlanması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi.
Bojovic, M. (2010). Reading skills and reading comprehension in English for specific purposes. The International Language Conference on The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures. int.conference@fl.uni-mb.si website: http://fl.uni-mb.si/.
Bölükbaş, F., Keskin, F. & Polat, M. (2011). The effectiveness of cooperative learning on the reading comprehension skills in Turkish as a foreign language. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10(4).
*Bülbül, F. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde okuduğunu anlama becerisinin kavram haritası aracılığıyla geliştirilmesi: Bir eylem araştırması (Yayımlanmamış doktora tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.
*Çelebi, S. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde görsel geri bildirim etkinlikleri ile gerçekleştirilen bürün öğretiminin sesli okuma becerisine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi.
*Demirel, İ.F. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde uyarlanmış metinlerin okuduğunu anlama başarısına etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi.
*Dursun, B. (2017). Yabancılara Türkçe öğretiminde film kullanımının öğrencilerin anlama becerisine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi.
*Erdem İpek, M. (2018). Yabancılara Türkçe öğretiminde metindilbilimsel ölçütler çerçevesinde Mustafa Kutlu’nun Ya Tahammül Ya Sefer isimli hikayesinin sadeleştirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi.
*Gerek, H. G. (2022). Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde kavram haritalarının kullanılmasının öğrencilerin okuma becerisini geliştirmesine etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi.
Gunobgunob-Mirasol, R. (2019). Vocabulary size, reading motivation, reading attitudes and reading comprehension performance among Filipino college learners of English. International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE), 8(1), 64.
*İskender, M. E. (2019). Yabancılara Türkçe öğretiminde çoklu ortam materyalleri ile desteklenmiş halk anlatılarının kültür öğrenimi ve dil becerileri gelişimi üzerindeki etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi.
*Karalök, F. S. (2020). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dijital öykü kullanımının okuma motivasyonuna etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Nevşehir Üniversitesi.
*Külah, E. (2021). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde edebiyat halkalarının dil becerilerinin gelişimine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
Marzec-Stawiarska, M. (2016). The influence of summary writing on the development of reading skills in a foreign language. www.elsevier.com.
Mikulecky, B.S. ve Linda, J. (2004). More reading power. Reading for pleasure, comprehension skills, thinking skills, reading faster. Longman.
Norbaevna, S.F& Yuldashevna, X.G. (2019). Impact of extensıve readıng to develop speakıng skills. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 7(12).
Özbay, M. (2009). Anlama teknikleri: II Dinleme eğitimi. Öncü Kitap.
*Özkan, N. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ara düzeyde (B1- B2) diksiyon eğitiminin sesli okuma üzerindeki etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi.
Polat, S. ve Ay, O. (2016). Meta-sentez: kavramsal bir çözümleme. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi- Journal of Qualitative Research in Education, 4(1), 52-64. http://www.enadonline.com.
Rraku, V. (2013). The effect of reading strategies on the improvement of the reading skills of students. Social and Natural Sciences Journal, 7(2).
Sertoğlu, G. (2020). Yazma eğitiminde yöntem ve teknikler: bir meta-sentez çalışması. Journal of Language Education and Research, 6 (2), 410-427.
Singhal, M. (1997). The internet and foreign language education: benefits and challenges. The Internet TESL Journal, 3(6). http://iteslj.org/, http://iteslj.org/Articles/Singhal-Internet.html.
Spanou, S. ve Zafiri, M.N. (2019). Teaching reading and writing skills to young learners in english as a foreign language using blogs: a case study. Journal of Language and Cultural Education, 7(2).
Stranovska, E., Gadusova, Z. (2020). Learners’ success and self-esteem in foreign language reading comprehension. Образование и саморазвитие. 15(3).
*Şengül, K. (2016). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dil öğrenme stratejilerine dayalı etkinliklerin anlama becerileri ile dil bilgisine yönelik başarıya, kalıcılığa ve Türkçeye yönelik tutuma etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi.
Temizyürek, F., Erdem, İ. ve Temizkan, M. (2017). Konuşma eğitimi. Pegem Akademi Yayıncılık.
*Türker, M. S. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde blog kullanımının okuma becerisine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü.
*Varışoğlu, B. (2013). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde birleştirilmiş iş birlikli okuma ve kompozisyon ekmeğinin etkileri (Yayımlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi.
Zhou, J. (2017). Foreign language reading anxiety in a Chinese as a foreign language context. Reading in a Foreign Language, 29(1).
Walsh, D. & Downe, S. (2005). Meta‐synthesis method for qualitative research: A literatüre review. Journal of Advanced Nursing, 50 (2), 204-211.

Edebiyat Bilimleri Dergisi

Edebiyat Bilimleri Dergisi (EDEBİ), Kesit Yayınları tarafından yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Edebiyat Bilimleri Dergisi (EDEBİ), uluslararası yayın standartlarına uygun ve nitelikli makaleler, derlemeler, tenkitler ve kitap tanıtımları yayınlayarak bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Edebiyat Bilimleri Dergisi (EDEBİ) dil, edebiyat, dil bilimi, halk bilimi, kültürel çalışmalar, çeviri bilimi, Türkçe ve edebiyat eğitimi, Doğu ve Batı filolojileri vs. alanlarda yapılmış bilimsel çalışmaları yayınlar.

İletişim Bilgileri

Adres

Hobyar Mah Ankara Cad no 15 /1 FATİH İSTANBUL

Kesit Yayınları

0212 511 68 28 - 0212 512 56 33

Bilgilendirme için

CopyRight 2022 www.edebiyatbilim.com Sitenin bütün hakları saklıdır.