Edebiyat Bilimleri 5. Sayı, Kış, 2023

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMI KONUSUNDA HAZIRLANMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNE BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI

Hazel Ülgü, Salim Pilav
Hazel Ülgü, Sali̇m Pi̇lav, "Yabancı Di̇l Öğreti̇mi̇nde Çoklu Zeka Kuramı Konusunda Hazırlanmış Li̇sansüstü Tezler Üzeri̇ne Bi̇r Meta-Anali̇z Çalışması", Edebiyat Bilimleri 5. Sayı, Kış, 2023

PDF

Makale Özeti
Bu çalışmada 2003-2023 yılları arasında Türkiye’de yabancı dil öğretiminde Çoklu Zeka Kuramı konusunda yürütülen lisansüstü tezlerin çeşitli başlıklarda sınıflandırılarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada YÖK’ün ulusal veri tabanı kullanılarak belirlenen ölçütlere göre tezler taranmış ve 31 teze ulaşılmıştır. Belirlenen tezler nitel yöntemlerden doküman incelemesi kullanılarak yıllara, üniversitelere, tez konularına, çalışılan yabancı dile ve araştırma yöntemine göre sınıflandırılmıştır. Ulaşılan sonuçlar ilgili başlıklar altında gruplandırılıp frekans (f) ve yüzde (%) değerleriyle birlikte tablolar halinde verilmiştir. Araştırmanın sonucunda; lisansüstü tezlerin yıllara ve eğitim seviyelerine göre dağılımına bakıldığında yabancı dil öğretiminde Çoklu Zeka Kuramı konusunda hazırlanan lisansüstü tezlerin çoğunluğunun yüksek lisans seviyesinde olduğu ve doktora seviyesinde tek bir tezin hazırlandığı, en fazla çalışmanın Ankara Üniversitesi’nde yapıldığı, en çok çalışılan konunun “Çoklu Zeka Kuramının öğrenciler üzerindeki etkisi” olduğu, tezlerde en fazla nicel araştırma yönteminin kullanıldığı ve en fazla çalışmanın yapıldığı yabancı dilin İngilizce olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler
Dil Öğretimi, Yabancı Dil Öğretimi, Çoklu Zeka Kuramı, Lisansüstü Tezler
Kaynakça
Baş, G. (2010). İngilizce dersinde çoklu zeka yaklaşımının öğrencilerin akademik başarılarına ve derse yönelik tutum düzeylerine katkıları. EJournal of New World Sciences Academy, 5(2), 411-430.
Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.
Özgel, P. (2019). Çoklu zeka kuramı uygulamasının öğrencilerin ilkokuma yazma öğrenimindeki başarısına ve çoklu zeka alanlarının gelişimine etkisi (593015). [Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
Demirel, Ö., Başbay, A. ve Erdem, E. (2006). Eğitimde çoklu zeka: kuram ve uygulama. Pegem Yayınları.
Fraenkel, R., Wallen, E. ve Hyun, H. (2009). How to design and evaluate research in education. Mcgraw Hill.
Gardner, H. (1999). Çoklu zeka - görüşmeler ve makaleler. Enka Okulları.
Keskin, H. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan “Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti”nin çoklu zeka kuramı açısından incelenmesi (Tez No. 552801). [Yüksek Lisans Tezi, Bülent Ecevit Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
Bümen, N. T. (2004). Okulda çoklu zeka kuramı. Pegem Akademi.
Demirel, Ö. (2014). Yabancı dil öğretim yöntemleri. Pegem Akademi.
Demirel, Ö. (2004). Öğretimde planlama ve değerlendirme: öğretme sanatı. Pegem Akademi.
Saban, A. (2005). Çoklu zeka teorisi ve eğitim. Nobel Yayın Dağıtım.
İncelenen Lisansüstü Tezler
Acar, F. (2013). Yükseköğretimde yabancı dil öğretiminde çoklu zeka kuramına dayalı olarak geliştirilen programın etkililiğinin değerlendirilmesi (Tez No. 347376) [Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
Akçin, S. (2009). 11. sınıf öğrencilerinde çoklu zeka kuramına bağlı aktivitelerin kullanılmasının kelime öğrenimi ve kalıcılığı üzerine etkileri (Tez No. 239360) [Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi].Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
Altunkaya, D. (2008). Ortaöğretimde çoklu zeka kuramı destekli İngilizce öğretim yöntemiyle okuma becerisinin geliştirmesine ilişkin bir araştırma (Tez No. 230673) [Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
Arca, D. (2013). Okulöncesi yabancı dil sınıflarında çoklu zeka kuramı temelli öğretim üzerine bir eylem araştırması (Tez No. 345164) [Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
Ay, S. (2003). Okuma stratejileri ile çoklu zeka kuramının ilişkilendirilmesi (Tez No. 126324) [Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
Aydın, T. (2005). Çoklu zeka kuramı ve yabancılara Arapça öğretimi (Tez No. 159008) [Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
Ayvaz Bir, İ. (2006). Alman dili eğitimi hazırlık sınıfı öğrencilerinin çoklu zeka kuramına dayanarak konuşma becerisinin geliştirilmesi (Tez No. 190649) [Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
Bektaş, D. (2010). Çoklu zeka kuramı bağlamında yabancı dil olarak Almanca öğretiminde oyunların işlevi (Tez No. 277899) [Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
Çakır, İ. (2003). İlköğretim 6. sınıf İngilizce dersi için çoklu zeka kuramına dayalı yardımcı ders etkinlikleri önerisi (Tez No. 132752) [Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
Çoker, D. (2009). Öbeksi eylemlerin üst-orta düzeyde İngilizce bilen öğrencilere çoklu zeka kuramı ile öğretilmesi (Tez No. 250203) [Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
Çökmez, N. (2017). Çoklu zeka kuramının yabancı dil olarak Türkçe ders kitaplarında incelenmesi ve değerlendirilmesi (Tez No. 481155) [Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
Erdin, E. D. (2023). Yeni İstanbul uluslararası öğrenciler için Türkçe öğretim setindeki etkinliklerin çoklu zeka kuramına göre incelenmesi (Tez No. 784416) [Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
Gülfil, D. (2010). Fransızca öğretiminde kullanılan ders kitaplarının çoklu zeka kuramına göre değerlendirilmesi (Tez No. 294449) [Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
Hamurlu, M. K. (2007). Çoklu zeka kuramına göre geliştirilen eğitim durumlarının yabancı dil ağırlıklı lise 9. sınıf öğrencilerinin İngilizce dersindeki başarılarına ve derse ilişkin tutumlarına etkisi (Tez No. 210985) [Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
İzzetova, Z. (2013). Çoklu zeka kuramına dayanarak okul öncesi öğrencilerine kelime öğretimi (Tez No. 349029) [Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
Karadeniz, N. G. (2006). Çoklu zeka kuramı tabanlı öğretimin Anadolu lisesi 9. sınıf öğrencilerinin İngilizce dersindeki başarılarına ve öğrenilen bilgilerinin kalıcılığa etkisi (Tez No. 204851) [Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
Keskin, H. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan “Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti”nin çoklu zeka kuramı açısından incelenmesi (Tez No. 552801) [Yüksek Lisans Tezi, Bülent Ecevit Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
Kıraç, D. (2020). Çocuklara yabancı dil öğretiminde “Paris Tehlikede” isimli Fransızca okuma kitabının çoklu zeka kuramına göre incelenmesi (Tez No. 616347) [Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
Kul Baştürk, S. (2018). İngilizce derslerinin e-öğrenme araçları destekli çoklu zeka kuramına göre işlenmesinin başarıya etkisi (Tez No. 514208) [Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
Meletli, F. (2007). Yabancı dil öğretimi yapılan sınıflarda çoklu zeka kuramı ve kısa hikaye kullanımı (Tez No. 218271) [Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
Ongün, V. (2008). “Yabancı dil öğretiminde çoklu zeka kuramının yeri ve önemi üzerine bir çalışma (Tez No. 226417) [Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
Özbay, D. (2013). Almanca yazma becerilerinin geliştirilmesinde çoklu zeka kuramının uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri (Diyarbakır örneği) (Tez No. 357638) [Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
Sevi, E. (2006). “English Today-8” adlı kitabın etkinliklerinin iletişimsellik ve çoklu zeka kuramı ışığında eleştirel bir incelemesi ve yardımcı etkinlik önerileri (Tez No. 174925) [Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
Subaşı, S. (2014). Çoklu zeka kuramı temelli bir kelime geliştirme programı üzerinde bir durum çalışması (Tez No. 358377) [Yüksek Lisans Tezi, Çağ Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
Şen, M. (2006). Çoklu zeka kuramına göre yapılan İngilizce derslerinin öğrencilerin güdülenmesi, benlik saygısı, özgüveni ve çoklu zekaları üzerindeki etkisi (Tez No. 191346) [Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
Temel, Ç. Z. (2008). Çoklu zeka kuramının ilköğretim birinci kademede İngilizce öğretimi için kullanımı (Tez No. 219253 ) [Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
Uddin, F. (2019). Yabancılara Arapça konuşma öğretiminde çoklu zeka kuramının etkisi: başlangıç düzeyi (Tez No. 588806) [Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
Uzun, C. (2006). Alman dili ve eğitimi bölümü hazırlık sınıfı öğrencilerinin yazma becerilerinin çoklu zeka kuramı ile geliştirilmesine yönelik bir çalışma (Tez No. 187346) [Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
Veziroğlu, F. N. (2013). Mesleki İngilizce sınıflarında öğrencilerin derse katılımlarını arttırmanın yolları: çoklu zeka kuramının öğretime entegrasyonu ve edebiyat kullanımı (Tez No. 327420) [Yüksek Lisans Tezi, Çağ Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
Yılmaz, A. (2010). Türkiye'de Fransızca dil öğretimi ve çoklu zeka kuramı: İlköğretim 4. sınıf Fransızca ders kitaplarında çoklu zeka kuramının yeri ve uygulamaları (Tez No. 278020) [Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
Zaman, S. (2013). Çoklu zeka kuramının gramer becerisinin gelişmesindeki etkisi (Tez No. 327625) [Yüksek Lisans Tezi, Çağ Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Edebiyat Bilimleri Dergisi

Edebiyat Bilimleri Dergisi (EDEBİ), Kesit Yayınları tarafından yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Edebiyat Bilimleri Dergisi (EDEBİ), uluslararası yayın standartlarına uygun ve nitelikli makaleler, derlemeler, tenkitler ve kitap tanıtımları yayınlayarak bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Edebiyat Bilimleri Dergisi (EDEBİ) dil, edebiyat, dil bilimi, halk bilimi, kültürel çalışmalar, çeviri bilimi, Türkçe ve edebiyat eğitimi, Doğu ve Batı filolojileri vs. alanlarda yapılmış bilimsel çalışmaları yayınlar.

İletişim Bilgileri

Adres

Hobyar Mah Ankara Cad no 15 /1 FATİH İSTANBUL

Kesit Yayınları

0212 511 68 28 - 0212 512 56 33

Bilgilendirme için

CopyRight 2022 www.edebiyatbilim.com Sitenin bütün hakları saklıdır.