Edebiyat Bilimleri 1. Sayı, Kış 2021

FAHRİ CELÂL GÖKTULGA’NIN “TRAMVAY SEFASI” HİKÂYESİNDE SÖZ VARLIĞI

Murat ŞİMŞEK
Murat Şi̇mşek, "Fahri̇ Celal Göktulga’nın “Tramvay Sefası” Hi̇kayesi̇nde Söz Varlığı", Edebiyat Bilimleri 1. Sayı, Kış 2021

PDF

Makale Özeti
Dil iletişimin temelini oluşturur, söz varlığı da dilin en önemli unsurlarından biridir. Bireyin kendine ve evrene bakış açısı ile yakından ilgilidir. Öyle ki söz varlığı toplumların yaşama şeklinin ve düşünce yapısının hem sonucudur hem de bunlara yön verir. Edebî eserler her ne kadar müellifinin hayat felsefesini ve kelime dağarcığını yansıtsa da temelde yazıldığı dilin ve toplumun bir ürünüdür. Toplumun felsefesini, hayat tarzını, maddi ve manevi varlığını yansıtır. Bu çalışmada muhteva analizi yöntemi kullanılarak Fahri Celal Göktulga’nın Tramvay Sefası hikayesinin söz varlığı incelenmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde hikayenin kelimeleri listelenmiş ve kullanım sıklıkları bulunmuş. Ardından kelimeler isimler, fiiller ve görevli kelimeler olarak üçe ayrılmış ve kullanım sıklıkları irdelenmiştir. Daha sonra Türkçenin temel söz varlığını oluşturan deyimler, ikilemeler, kalıp sözlere yer verilmiştir. Sonraki bölümde hikayede geçen ancak günümüz yazılı ve sözlü dilinde kullanımdan düşmüş kelimeler belirlenmiş ve kullanımdan düşme sebepleri üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler
Fahri Celal, Söz Varlığı, Yabancı Dil Olarak Türkçe, Otantik Okuma Metinleri, Metin Sadeleştirme
Kaynakça
Acun, F., (2005). Muhteva Analizi Metodu ve Cumhuriyet Tarihi Araştırmalarında Kullanımı, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 22(1), 27-50.
Aksan D., (2018). Türkçenin Sözvarlığı, (2. b.). Bilgi Yayınevi.
Ergin, M. (1999). Türk Dil Bilgisi. Bayrak Basım Yayın.
Korkmaz, Z. (1992), Gramer Terimleri Sözlüğü. (1. b.). TDK Yayınevi.
Köklü N., (2002). Sosyal Bilimler İçin Açıklamalı İstatistik Terimleri Sözlüğü. Nobel Yayınları.
Önal, M., (2008) Edebî Dil Ve Üslup, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 36, Erzurum, s. 23-47.
Topaloğlu, A. (1989). Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü. Ötüken Yayınları.

Edebiyat Bilimleri Dergisi

Edebiyat Bilimleri Dergisi (EDEBİ), Kesit Yayınları tarafından yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Edebiyat Bilimleri Dergisi (EDEBİ), uluslararası yayın standartlarına uygun ve nitelikli makaleler, derlemeler, tenkitler ve kitap tanıtımları yayınlayarak bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Edebiyat Bilimleri Dergisi (EDEBİ) dil, edebiyat, dil bilimi, halk bilimi, kültürel çalışmalar, çeviri bilimi, Türkçe ve edebiyat eğitimi, Doğu ve Batı filolojileri vs. alanlarda yapılmış bilimsel çalışmaları yayınlar.

İletişim Bilgileri

Adres

Hobyar Mah Ankara Cad no 15 /1 FATİH İSTANBUL

Kesit Yayınları

0212 511 68 28 - 0212 512 56 33

Bilgilendirme için

CopyRight 2022 www.edebiyatbilim.com Sitenin bütün hakları saklıdır.